REGULAMIN

 

 

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: ww.ASECA.pl, prowadzony przez Aseca Sp. z o. o. ul. Łomaska 7A, 21-500 Biała Podlaska (lubelskie), NIP 6653027444, REGON 384872194, KRS 0000813956. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1.             Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2.             Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3.             Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 

4.             Podstawowe definicje:

a.         Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

b.         Sprzedawca: Aseca Sp. z o. o. ul. Łomaska 7A, 21-500 Biała Podlaska (lubelskie), NIP 6653027444, REGON 384872194, KRS 0000813956;

c.         Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;

d.         Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

e.         Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.aseca.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

f.          Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

g.         Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

h.         Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

i.           Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

j.           Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

k.         Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

l.           Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

m.       Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;

n.         Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ 2.

INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

1.         Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Łomaska 7A, 21-500 Biała Podlaska (lubelskie), adres poczty elektronicznej ArturM.aseca@gmail.com, numer telefonu +48 605-120-285.

2.         Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

2.         Sklep Internetowy,

3.         Newsletter,

4.         Konto.

a.         Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

b.         Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

c.         Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

d.         Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

e.         Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

f.          Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 3.

DANE OSOBOWE

 

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

1.         Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a.         przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

b.         zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c.         adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d.         prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e.         przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f.          przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2.         Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3.         Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.         Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

5.         Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

a.         prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

b.         prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

c.         prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

d.         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

e.         prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

6.         Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

7.         Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

8.         Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

9.         Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.         W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.         W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c.         Producent zamawianego produktu w sklepie Sprzedawcy, w sytuacji, gdy zamówiony produkt jest wysyłany bezpośrednio od Producenta do Klienta w celu szybszej realizacji zamówienia.

 

ROZDZIAŁ 4.

INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 1 Konto.

 

1.       Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.       Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3.       Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.       Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@optimumbhp.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Piłsudskiego 121, 43-100 Tychy.

 

§ 2. Newsletter

 

1.         Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2.         Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3.         Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

a.         Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

b.         Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez wyłączenie/odznaczenie opcji na koncie lub przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: aseca.handel@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 21-500 Biała Podlaska ul. Łomaska 7A.

 

§ 3. Opinie

 

1.       Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2.       Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.       Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4.       Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 5.

SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

 

1.       Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

2.       Kolory produktów w rzeczywistości mogą różnić się od kolorów widocznych na zdjęciu na co SKlep nie ma wpływu.

3.       Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.

4.       Sprzedawca nie udziela gwarancji. Na Towary jest udzielana gwarancja producenta na zasadach wynikających z dokumentów gwarancyjnych.

5.       Sprzedawca podaje orientacyjny czas realizacji zamówienia w dniach roboczych.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 

1.       Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2.       Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

3.       Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4.       Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz przekazania swoich danych firmie spedycyjnej czy producentowi, który wyśle zamówione produkty bezpośrednio na wskazyny w zamówieniu adres.

5.       Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.       Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7.       W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

8.       W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

9.       Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 30 dni roboczych.

 

§ 3. Płatności

 

1.         Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.  

2.         Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3.         Klient może wybrać formę płatności:

a.    przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

b.    zapłata za pośrednictwem systemu płatności przelewy24 - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności przelewy24.

c.     zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

d.    Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu, który zostanie dołączony do przesyłki i jeżęli będzie taka możliwość drogą mailową, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia. Na życzenie wysyłamy fakturę drogą elektroniczną.

e.    Klient zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

 

§ 4. Dostawa

Sprzedawca wskazuje, że:

1.         przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a.         szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b.         zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c.         ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d.         szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 2 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

2.         Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

3.         z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

4.         przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a.         szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b.         zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c.         ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d.         szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 2 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 

1.       Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2.       Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3.       Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4.       Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.         Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta .

2.         Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

a.         wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

                              i.          Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

                            ii.         Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

                          iii.          Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

                          iv.          Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

b.         Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

c.         Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

d.         Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

e.         jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

3.         Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

4.         uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a.         żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b.         Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

5.         Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 

ROZDZIAŁ 7.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1.         Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: biuro@optimumbhp.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.

2.         W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

3.         Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4.         Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.         Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznano za uzasadnione. W przypadkach żądań jak wskazane wyżej, to obowiązuje termin 14 dni.

6.         W pozostałych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni (art. 7a ustawy o prawach konsumenta Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

7.         Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

8.         Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

a.         możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

b.         możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

 

ROZDZIAŁ 8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY DLA KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

1.         Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2.         Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 5615) .) 

3.         Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta  zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4.         Konsument lub oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  powinien odesłać zwracany towar w oryginalnym opakowaniu z metkami bez śladów użytkowania na swój koszt na adres Sklepu wraz z formularzem odstąpienia od umowy, w którym zostanie wskazany numer zamówienia, imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego - dodałam

5.         Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

6.         Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

a.         o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b.         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c.         w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.         w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.         w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.          w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.         w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h.         w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.           w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.           o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.         zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.           o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.         Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta  lub oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.         Jeżeli Konsument lub oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.         Konsument i oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta  zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.     Konsument i oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta  o konieczności poniesienia tych kosztów.

11.     Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12.     W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest  za niezawartą.

13.     Postanowienia zawarte w punktach 2-10 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

14.     Zwrotom nie podlegają personalizowane produkty np odzież robocza z logo wykonane pod indywidualne zamówienie klienta.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.         Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.  Kopiowanie naszych opisów może pociągnąć za sobą skutki prawne.

2.         Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.optimumbhp.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3.         Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.optimumbhp.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.       Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

3.       Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

4.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

5.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Produkty dodane do listy życzeń
Product added to compare.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej o ciasteczkach i naszej polityce prywatności dowiedz się w Polityce prywatności